8. Żydzi, rozproszeni po całej ziemi, ponownie w ziemi praojców – zbieg okoliczności, czy wypełnienie proroctw biblijnych?

„I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych  Judy zgromadzi z czterech krańców świata” (Izaj. 11:11-12, BW).
 
W cytowanym fragmencie jest mowa o sprowadzeniu Żydów z czterech krańców świata. Gdyby to proroctwo miało odnosić się do czasu powrotu Żydów z Babilonu w VI w p.n.e., byłoby napisane, że będą oni sprowadzeni z północy i wschodu.
 
„I tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów.” (Izaj. 49:12, BW)
 
W języku hebrajskim kraj Synitów to Chiny (סין, סינים). Nie może więc tu być mowy o powrocie z diaspory babilońskiej. To proroctwo ewidentnie spełnia się w dzisiejszych czasach, ponieważ Żydzi wracają obecnie z ponad 100 krajów świata, również z Chin.
 
„I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.” (Ezech. 39:28, BW*)
 
Powrót Żydów z niewoli babilońskiej był zaledwie zapowiedzią tego, co miało się stać w przyszłości na skalę ogólnoświatową. W tamtych czasach nie wszyscy Żydzi powrócili do Jeruzalem, była ich garstka – wszystkich repatriantów było zaledwie około 50 tys. (Ezdr. 2:64-65). Wielu Żydów pozostało w Babilonii wiodąc tam wygodne życie. Natomiast cytowane wyżej proroctwo zapowiada, iż Bóg zgromadzi wszystkich Żydów tak, że żaden z nich nie zostanie poza Izraelem.
 
W obecnych czasach mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Żydzi z całego świata zmierzają do ojczyzny swoich praojców. Lud ten, żyjąc przez wieki w rozproszeniu (diasporze), zachował swoją tożsamość narodową, często w ścisłym zespoleniu z praktykowaną religią. Powrót Żydów do ich pradawnych ziem, a obecnie terenów współczesnego Izraela określa się terminem alija (ang. aliyah, hebr. עלייה). Szacuje się, iż od roku 1919-2006 przybyło tam 3 374 275 żydowskich imigrantów. 
 
 
Skala tego zjawiska jest nieporównywalnie większa do tej, jaka miała miejsce podczas powrotu Żydów z niewoli babilońskiej.
 
Zainteresowanych aktualnymi danymi odsyłam na stronę:
 
 
Na uwagę zasługuje fakt istnienia wielu organizacji oraz fundacji pomagających bezinteresownie Żydom w ich powrocie do ojczyzny, co znajduje swoje wypełnienie w słowach proroka Izajasza:
 
„Tak mówi Wszechmogący Pan: Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach” (Izaj. 49:22).
 
Ostatecznie, sprowadzenie przez Boga Żydów do Izraela będzie tak znamiennym znakiem, odciśniętym w historii świata, jak niegdyś ich wyjście z Egiptu. Dokładnie jak napisano:
 
„Dlatego oto idą dni - mówi Pan - że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi” (Jerem. 23:7-8, BW).
 
-----------------
 * wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me