12. Odnowienie przymierza z Izraelem

„Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem" (Jerem. 31:31-33, BW*).

Na czym będzie polegało to Nowe Przymierze? 

„Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy - mówi Wszechmocny Pan” (Ezech. 11:19-21, BW).

O ile wcześniej naród izraelski posiadał, jak to określono, ‘serce kamienne’, teraz zastąpi je serce ‘mięsiste’. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Osoby zrodzone z Ducha Świętego, powinny wiedzieć o czym jest tu mowa. W człowieku zrodzonym z Ducha, rodzi się nowe wnętrze, następuje przemiana osobowości, zupełne przemianowanie wartości, tak iż porzuca on swoje dawne postępowanie, brzydząc się nim – i staje się całkowicie innym człowiekiem. Od tego momentu wypełnia on Prawo Boże, nie dlatego, że tak wypada, albo tak go nauczono, ale wynika to z głębi jego serca, z osobistego przekonania. Jest ono wypisane w jego wnętrzu i w jego sercu, dokładnie jak mówi zacytowany wyżej fragment z Księgi Jeremiasza. 

Kiedy to się stanie?

„(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, (25) i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. (26) I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” (Ezech. 36:24-28, BW).

Werset 24 wskazuje, iż będzie to miało miejsce po sprowadzeniu Izraela do ich ziemi. I chociaż obecnie samo państwo Izrael jest państwem świeckim, a zaledwie 30% jego mieszkańców deklaruje się, jako osoby religijne**, Boże obietnice nie zawiodą. 

„I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki." (Ezech. 37:23-28, BW)

Aspektu pobożności nie można upraszczać, wrzucając 'do jednego worka' – jako niewierzących – osoby, które jeszcze nie uwierzyły w Jezusa jako Zbawiciela.

Wystarczy przypomnieć sobie historię żydowskiego faryzeusza Saula z Tarsu (późniejszego Apostoła Pawła), który będąc zaciekłym prześladowcą wyznawców Jezusa, stał się Jego gorliwym sługą (Dzieje 22:3-4).

Są w Izraelu (i nie tylko) religijne osoby, wyznające judaizm, których serca są bardzo szczere i oddane Bogu. Apostoł Paweł określa je w taki sposób: „posiadają zapał Boży, ale nie mają dość rozeznania” (Rzym. 10:2, BW-P), ponieważ nie zdają sobie jeszcze sprawy, iż: „celem Prawa jest Chrystus [dający] usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy” (Rzym. 10:4, BW-P). Bóg docenia jednak ich płynące z serca pobudki: „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze” (Ps. 145:18, BW). 

Żaden chrześcijanin nie powinien wynosić się nad takie osoby sądząc, że jest w lepszej od nich sytuacji, bo zna Zbawiciela, gdyż żadną miarą nie jest to jego zasługa. To Bóg bada serca ludzi i ich powołuje. W stosownym czasie Bóg objawi Mesjasza szczerym i bogobojnym Żydom. 

Cenną wskazówkę zawiera poniższy fragment:

„Niech się nie zawiodą z mego powodu Ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie Zastępów! Niech przeze mnie nie okryją się hańbą Ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela! Bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom twój pożera mnie, a zniewagi urągających tobie spadły na mnie.” (Ps. 69:7-10, BW)

Podmiot liryczny tego Psalmu można utożsamić z Jezusem (patrz werset 10, 22). Mówi On, że stał się obcy swoim braciom (wiedząc, że Żydzi go odrzucą) ale prosi Najwyższego, aby przez Niego nie okryli się hańbą ci, którzy oczekują Boga Izraela i którzy Go szukają. 

„W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga. Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!” (Jerem. 50:4-5, BW).

Czy Bóg da się im znaleźć?

„Izraelu, oczekuj Pana, Gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite! On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego” (Ps. 130:7-8, BW).

Czy odmieni ich los?

„I dam im jedno serce, i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Gdyż tak mówi Pan: Jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam” (Jerem. 32:39-42, BW).

O tym jakie błogosławieństwa Bóg przepowiedział Izraelowi, w jednym z dalszych rozdziałów. 

-----------------

* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania

** Social Survey 2006 – ultraortodoksyjni – 7%, religijni – 10%, tradycjonalnie religijni – 14% [ogólna liczba Żydów identyfikujących siebie jako religijni – 31%] źródło: http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200719104

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me

Kiedy odnowienie państwa Izrael?

Izrael zostanie odnowiony i co dalej?
(Ezech. 38: 14): „Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz (15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. (16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok.... (18) Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską – mówi Wszechmocny Pan – wzbierze we mnie zapalczywy gniew,.....”
I co się wtedy stanie? To opisuje Apokalipsa Jana (16: 16).
Ile zostało czasu do odnowy Izraela i rozstrzygających wydarzeń dla obecnego świata?

Nowe przymierze - z kim

Co wspólnego ma obecne państwo Izrael z IZRAELEM – NARODEM WYBRANYM?
Zadaniem WYBRANEGO IZRAELA było niszczenie ZWYRODNIAŁYCH narodów, które zajmowały ziemie, przeznaczone dla niego przez Samego Boga – czy jest to porównywalne z funkcją obecnego państwa Izrael? Żydzi, mieszkający w Izraelu to Izraelczycy, a NIE IZRAELICI – czy wielość odmian judaizmu łączy, czy dzieli obywateli państwa Izrael? Jezus był posłany do owiec IZRAELA, które ZAGINĘŁY WŚRÓD ŻYDÓW, bo Żydzi nauki Boga zastąpili naukami ludzkimi, co było obrzydliwością dla Boga. Czy nie z tego powodu Jezus powiedział (Jana 8: 44): „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.”? Czyją synagogą są ich następcy dziś (Objawienie 2: 9 i 3: 9)? Dlaczego o Natanaelu Jezus powiedział: „Oto prawdziwy IZRAELITA, w którym nie ma fałszu” (Ew. Jana 1: 47), a NIE Żyd?
Narodem wybranym jest TYLKO IZRAEL – NARÓD ZRODZONY pod górą Synaj (Wyjścia 4: 23): „Tak mówi Pan: moim synem pierworodnym jest IZRAEL.” Bóg z całą pewnością nie unieważnił i nigdy nie unieważni SWEGO przymierza z WYBRANYM IZRAELEM, ale, czy Żydzi mają do niego większe prawo niż wszystkie narody? Wśród Żydów, rozrzuconych po wszystkich krajach świata, są, na pewno, także ROZPROSZENI, CI UPRAWNIENI do przywilejów przymierza, IZRAELICI FIZYCZNI – czy jest ich wielu? Czy możliwe będzie odbudowanie DWUNASTU PLEMION IZRAELA?
Obecni uczniowie Jezusa, z rodu IZRAELA, mają prawo nazywać się MESJAŃSKIM IZRAELEM, ponieważ są spadkobiercami nowego przymierza, jakie Bóg zapowiedział dla IZRAELA WYBRANEGO [(Jeremiasza 31: 33 i 34) + (31: 37)]. Bóg obiecał nie odrzucić CAŁEGO potomstwa IZRAELA – czy to znaczy, że NIE ODRZUCIŁ go w ogóle? Czy przymierza nie zerwał nawet z ODRZUCONYMI? Komu służą dziś ci ODRZUCENI? Jest ich większość, czy mniejszość?

skoro werset 24 księgi

skoro werset 24 księgi ezechiela wskazuje,że izrael ma być odmieniony w ziemi którą daję im Bóg,a w 11rozdziale i 8 wersecie księgi obawienia Jan nazywa Jerozolimę-stolicę dzisieszego Izraela-Sodomą i Egiptem,czyli miastem nierządu i domem niewoli,to może miejsce w którym znajduje się dzisiejszy Izrael,jest niewłaściwe? Może Maj 48 roku to nie był ten czas do sprowadzenia izraela? co o tym myslicie?