6. Czy powinniśmy przestrzegać 10 Przykazań?

10 Przykazań to część Starego Przymierza.

„Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku” (Hebr. 8:13).

Czy ten werset oznacza, że Stare Przymierze, łącznie z dziesięciorgiem przykazań miało być przedawnione? Czy możemy powiedzieć, że moralne przykazania zawarte w Dekalogu przedawniły się?

Apostoł Paweł napisał: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” (Rzym.3:31). 

Czy zachodzi tu jakaś niekonsekwencja?

Czy Jeszua (Jezus) unieważnił Zakon?

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.  Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mat. 5:17-20, BW*).

Po tym oświadczeniu, Jezus zaczął wymieniać poszczególne przykazania Tory, jeszcze bardziej je zaostrzając, a nie twierdząc że są już nieważne. 

„Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.” (Mat. 5:21-22, BW*)

Czy Jezus zniósł przykazanie Zakonu (Starego Przymierza): ‘Nie zabijaj’ (dosłownie: ‘Nie morduj’)? – Nie, nie wolno nawet gniewać się na brata.

***

„Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.” (Mat. 5:27-28, BW*) 

Czy Jezus zniósł przykazanie Zakonu (Starego Przymierza): Nie cudzołóż? – Oczywiście, że nie, bowiem nie wolno nawet cudzołożyć w swoim sercu.

***

„Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla” (Mat. 5:33-35, BW*, por. 3 Mojż. 6:2-5, 5 Mojż. 6:13). 

Dlaczego Jezus mówi, żeby w ogóle nie przysięgać? Czy chodzi o zniesienie poprzednich zasad? Oczywiście, że nie, bowiem słowa osoby prawdomównej i bojącej się Boga, same w sobie są przysięgą. Opcja fałszywej przysięgi, w zaostrzonej wersji, Zakonu nie istnieje (por. Mat. 5:37).

***

„Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.” (Mat. 5:38-39, BW*) 

Czy Jezus znosi przepis Zakonu „Oko za oko”, które oznacza karę za krzywdę wyrządzoną bliźniemu (3 Mojż. 24:19-20)? Odpowiedź jest konsekwentna: Oczywiście, że nie. Zaostrza natomiast tę zasadę do tego stopnia, że nawet jeżeli zasłużyłeś na wymierzenie ci policzka (w rewanżu za wyrządzoną bliźniemu szkodę) to musisz nadstawić jeszcze drugi. 

Niektórzy uważają, iż Jezus w tym przypadku zaleca pokorne poddawanie się złym ludziom, którzy niewinnie nas krzywdzą. Jednak przepis Zakonu wyraźnie mówi, iż zasada „oko za oko” dotyczy karania winowajcy, a nie niewinnej osoby (3 Mojż. 24:19-20).

Zatem przyjęcie, wspomnianego przez Jezusa, ciosu w policzek to zasłużona kara za wyrządzone komuś zło. Takie rozumowanie jest konsekwentne w stosunku do wcześniejszych wypowiedzi Jezusa, gdzie każda z zasad Tory jest zaostrzeniem Prawa. W przeciwnym wypadku, błędna interpretacja słów Jezusa może prowadzić do absurdalnych wniosków typu: ‘jeśli ktoś zgwałci ci żonę, daj mu jeszcze córkę’.

Natomiast użyte określenie: „nie sprzeciwiajcie się złemu”, podnosi kwestię odwetu poszkodowanego, gdyż ten w myśl nadrzędnego prawa miłości mógł winowajcy przebaczyć (i nie wymierzyć mu policzka).

*** 

Kolejny przepis Zakonu: „Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mat. 5:43-44, BW*) i kolejne zaostrzenie. Mamy miłować nie tylko przyjaciół (3 Mojż. 19:18) ale i naszych wrogów.

Podniesione i w tym przypadku kryteria moralne nakazują, aby miłować nieprzyjaciół. 

***

Oto spis wszystkich 10 Przykazań (2 Mojż. 20-3-17, BW-P) oraz powtórzone z Nowym Testamencie nakazy lub przykłady ich przestrzegania. 

I. Nie będziesz miał, oprócz Mnie, żadnych bogów. 

Rzym. 1;23-25; Efez. 4:6; 1 Jana 5:21; Mat 4:10;

---

II. Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą; natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują i zachowują moje przykazania.

1 Kor 6:9, 10:7, 14; Rzym. 1:25; Gal. 5:20; 1 Jana 5:21; Obj. 9:20, 21:7, 22:15;

---

III. Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga twego, nadaremnie, bo Jahwe nie omieszka ukarać tego, kto wzywa Jego imienia nadaremnie.

Jakuba 5:12; Mat 5:33-35;

---

IV. Pamiętaj o szabacie! Niech to będzie dla ciebie dzień święty. Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace. Siódmy jednak dzień jest szabatem dla uczczenia Jahwe, Boga twojego. Żadnych prac nie będziecie w tym dniu wykonywali ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów. Jahwe bowiem przez sześć dni stwarzał niebo, ziemię, morze i wszystko, co one zawierają, a dnia siódmego odpoczywał. Dlatego zesłał Jahwe szczególne błogosławieństwo na dzień szabatu i uświęcił go.

Mat. 12:8; Marka 2:27; Mat. 24:20; Marka 16:1; Łuk. 4:16, 31; Łuk. 23:56;

---

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś mógł długo żyć na tej ziemi, którą Jahwe, twój Bóg, daje ci w posiadanie.

Mat. 19:17, 19, Efez. 6:1-2; Kol 3:20;

---

VI. Nie będziesz zabijał!

Mat 5:21; Mat. 19:17-18; Gal. 5:21; 1 Pi. 4:15; 1Jana 3:15; Obj. 21:7, 22:15;

---

VII. Nie będziesz cudzołożył!

Mat. 5:27-28; Mat. 19:17-18; Marka 10:11-12; 1 Kor. 6:9; Hebr. 13:4; Obj. 9:21;

---

VIII. Nie będziesz kradł!

Mat. 19:17-18; 1 Kor. 6:10; Efez. 4:28, Obj. 9:21;

---

IX. Nie będziesz świadczył fałszywie przeciwko twemu bratu!

Mat. 19:17-18; Łuk. 3:14; Efez. 4:25; Obj. 21:27, 22:15;

---

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego! Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani jego wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego! 

Mar. 4:19; Dzieje 20:33; Rzym. 7:7; 13:9; Efez. 5:3; Kol. 3:5;

--- 

Niektórzy mogą w tym momencie odczuwać konsternację. Jeżeli Jezus nie znosi Dekalogu, ani też, jak sam powiedział, ‘najmniejszego przykazania Zakonu’ (Mat. 5:19), to na czym polega to Nowe Przymierze? 

Czy to oznacza, że trzeba przestrzegać tych wszystkich skomplikowanych rytuałów religijnych, o których mówi Stary Testament: obrzezki, oczyszczeń, koszerności i wielu innych? 

Co ze słowami: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” ? Czy nie wynika z nich, że nie trzeba już przestrzegać tych przykazań, bo zbawia nas łaska Boża?

O tym w kolejnym rozdziale. 

-------------

* wytłuszczenia w cytatach biblijnych - autor opracowania

Czy NOWE PRZYMIERZE zastępuje Przymierze Stare

Jezus nie unieważnia ŻADNEGO z dziesięciu przykazań DEKALOGU; ani ich „nie zaostrza”, ani nie łagodzi.
Jezus wraz z NOWYM PRZYMIERZEM ustanowił DWA NOWE PRZYKAZANIA MIŁOŚCI PEŁNEJ, DOSKONAŁEJ i wszystko, na co zwraca uwagę, ma w postępowaniu człowieka wynikać z tej właśnie miłości, a NIE z nakazu, natomiast sprawę przysięgi mają zastąpić dwa słowa, człowieka przepełnionego taką właśnie MIŁOŚCIĄ i świadomością, komu służy ZŁYM słowem (Mat. 5: 37): „Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.”. TEGO nie trzeba komentować.
Dlaczego Bóg NOWE PRZYMIERZE konsekwentnie powierzył także IZRAELOWI? Na to pytanie odpowiada werset 31: 37 z Księgi Jeremiasza: „... Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze... tak i Ja NIE ODRZUCĘ CAŁEGO potomstwa IZRAELA... „. Czy odebranie CAŁEMU IZRAELOWI pierwszeństwa, nie byłoby równoznaczne z odrzuceniem IZRAELA CAŁEGO?
Jezus został posłany TYLKO do ZAGINIONYCH owiec z domu IZRAELA właśnie ze względu na tę ZACHOWANĄ jego resztkę, która służyła Bogu wiernie i to było gwarancją, że NOWE PRZYMIERZE także wypełni WIERNIE. Ta resztka znała prawo, podczas gdy poganie nie znali go zupełnie, a przymierze miało funkcjonować od zaraz.
Wszystko wskazuje na to, że jednak NOWE PRZYMIERZE jest NOWE i ZASTĘPUJE ono to poprzednie. Potwierdza to wiele wersetów (między innymi Pierwszy List Pawła do Kor. 9: 20): „... dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż SAM pod zakonem NIE JESTEM...”. Czy Paweł, wykształcony faryzeusz, nigdy nie był pod zakonem, czy został od niego uwolniony?
Pozdrawiam - Anna

"Czy Jezus znosi przepis

"Czy Jezus znosi przepis Zakonu „Oko za oko”, które oznacza karę za krzywdę wyrządzoną bliźniemu (3 Mojż. 24:19-20)? Odpowiedź jest konsekwentna: Oczywiście, że nie. Zaostrza natomiast tę zasadę do tego stopnia, że nawet jeżeli zasłużyłeś na wymierzenie ci policzka (w rewanżu za wyrządzoną bliźniemu szkodę) to musisz nadstawić jeszcze drugi." To jest żart czy tak na poważnie????

Bnk

Witam,

Drogi anonimie, wiesz dlaczego ci sie wydaje ze to jest niepowazne? Dlatego ze latwo sie nam
przyzwyczaic do "komercyjnej " interpretacji kosciola ktora niestety nijak sie ma do kontekstu wypowiedzi Jeszuy. Czytajac Biblie musimy przestrzegac zasad rozszyfrowywania teksu(Egzegezy/Interpretacji) zeby dojsc do wlasciwych wnioskow(Hermeneutyki/zastosowania na dzis).

Przyklad: Waski kontekst wersetu(rozdzial/lub akapit ), szeroki kontekst ksiegi(zrozumienie calej czytanej ksiegi jej przeslania), Szeroki kontekst calej Biblii(Nowy i Stary ) i Kontekst historyczny(w tym przypadku definitywna Hebrajskosc calej Biblii ktora na ironie losu komercyjne chrzescijanstwo nie podkresla nawet w seminariach teologicznych w ktorym ja studiowalem.). Majac zle zalozenia beda zle wnioski!- stara znana zasada.

Z powyzszych przyczyn dzisiejsze szeroko pojete chrzescijanstwo nie widzi tego jak Aviyah, ktora bardzo dobrze rozumie kontekst w jakim Biblia zostala napisana....nie w lacinie i nawet najprawdopodobniej nie w grece! jesli chodzi o oryginaly NT, ale po Hebrajsku! A ze nie mamy na to NIEZBITEGO dowodu w postaci oryginalnego manuskryptu jesli chodzi o Nowy Testamentu uczeni z seminariow nie promuja Hebrajskiego kontekstu...
Sa natomiast niektorzy uczeni ktorzy uwazaja ze oryginalne manuskrypty Hebrajskie zostaly zniszczone po to by nie wiazac wiary w Jezusa z NICZYM Hebrajskim...co mialo by sens patrzac na poczatki kosciola Rzymskiego, ktory paradoksalnie ale budowal na antysemityzmie Cesarstwa Rzymskiego (patrz. Cesarz Wespazjan, Fiscus Iudaicus i bardzo brutalne przesladowania Zydow za ich niesubordynacje wzgledem Cesarza glownie w 1,2,3 wieku i wyniszczania wszystkiego co wiazalo sie z zydami wlacznie z zakazem szabatow itd itp!, Kontrowersja quadrodecymalna Polikarpa ze Smyrny z Papiezem etc)

Czy zloto lezy na ulicy czy trzeba bardzo szukac i sie ostro napocic zeby je znalezc?
Dlatego moim skromnym zdaniem malo kiedy znajdziesz prawde u wiekszosci...

Pomimo dywagacji historycznych mozesz prawda i tak wychodzi na jaw jak skupisz sie na tekscie i na autorach i ciaglosci z Tanakiem(Starym Testamentm) co pozostawiam ci do pobadanie w ponizszych linkach wiekszych specjalistow w tym temacie niz ja.

polecam linki:
http://www.youtube.com/watch?v=egmOcOVahg0

Anonim ma rację

Chrystus nie mógł wypowiedzieć tych słów, bo są pogwałceniem zakonu. Podobnie jak nie mógł zmienić przepisów dotyczących rozwodu, nie mógł wyrazić zgody na to, aby cudzołożnica nie została ukamienowana zgodnie z prawem i masa innych korekt, które wprowadził jako prawo aktualizujące zakon. Prawda jest zupełnie gdzie indziej... To co czytam na tej stronie to memłanie, bo traktujecie Biblię jako w 100% natchnione Słowo Boże, co jest oczywistą nieprawdą.

Słowo Boże jest OCZYWISTĄ PRAWDĄ

Ewangelia Mateusza 5, 18: "Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż WSZYSTKO TO SIĘ STANIE."
Dlaczego Żydzi sami nie wydali i nie wykonali wyroku na Jezusie? Bo według Zakonu Jezus był fałszywym prorokiem i jako taki powinien być ukamienowany, nie ukrzyżowany. Z chwilą zawarcia przymierza z apostołami, Jezus przestał podlegać Zakonowi więc Żydzi nie mieli już do niego żadnego prawa i to dzięki temu spełnione zostało proroctwo, w myśl którego Mesjasz miał być ukrzyżowany. W czasach Jezusa istnieli kapłani, odpowiedzialni za przestrzeganie Prawa Zakonu. Po rozproszeniu Żydów po całym świecie nie ma "starszyzny" uprawnionej do jakiegokolwiek wykonywania wyroków i dlatego, między innymi, niemożliwe jest kamienowanie ani nierządnic, ani kogokolwiek.