3. Przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem – Przymierze Wieczne

Na czym polegało przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem?

„Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.” (Rodz. 17:4-8, BW*)

Oto podstawowe założenia przymierza zawartego z Abrahamem:

1. Będzie to przymierze wieczne, potwierdzane z wyznaczanymi przez Boga fizycznymi potomkami Abrahama 'według pokoleń', o których dziś wiemy, że byli to: Izaak, Jakub, Dawid oraz Jeszua (Jezus).

2. Ziemia kananejska będzie dana Abrahamowi i jego potomstwu na wieczne posiadanie.

Jeżeli sam Najwyższy zawiera przymierze, można być pew-nym, że żaden warunek tego przymierza nie będzie złamany. Bóg to nie człowiek – nie wycofuje się z raz danej obietnicy, ani nie zmienia zdania:

„Tak mówi Pan: Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że Ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Albowiem odmienię ich los i ulituję się nad nimi.” (Jerem. 33:25, 26, BW)

Trwałość tego przymierza została podkreślona w sposób nie budzący żadnych wątpliwości: Tak jak nie zawodzą ustano-wione przez Stwórcę odwieczne prawa przyrody tak pewne będzie, że Bóg nie odrzuci potomstwa Jakuba – Izraela.

Już taka obietnica daje stuprocentową ufność, że nie zawiedzie żadna z Bożych obietnic danych Abrahamowi, ale gdyby tego było mało, mówi jeszcze:

Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.” (Rodz. 22:16-18, BW*)
 
Szerzej na temat znaczenia przymierzy zawieranych przez Boga w opracowaniu: "Tajemnice Starego Testamentu" w rozdziale: "Na czym polega istota Przymierza Boga z Izraelem i czy w dzisiejszych czasach ma to jakieś znaczenie?"

Apostoł Paweł tak ujmuje powagę tej przysięgi, jaką złożył przed Abrahamem sam Bóg:

„Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,…” (Hebr. 6:13, BW)

Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do przypieczętowanego tak solidnymi argumentami przymierza twierdząc, że w pewnym momencie zostało ono przez Boga zerwane, to jaką może mieć pewność co do własnego zbawienia? 

Zwróćmy teraz uwagę na przymierze Boga z Dawidem, fizycznym potomkiem i dziedzicem obietnicy Abrahama. 

----------------------
* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania
 
Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me

 

Imię a potomstwo Abrahama

Jak wielkie znaczenie ma imię w oczach Boga szczególnie podkreśla artykuł: „Jeszua – Jezus”. Niestety, na tej stronie nie można zadać pytania, więc pytam tutaj: Czy imię NARODU WYBRANEGO, któremu Sam Bóg nadał imię jego protoplasty: „IZRAEL”, można zmienić na powszechnie używaną od ponad dwóch tysięcy lat nazwę: „Żydzi” i czy to jest w oczach Boga dokładnie to samo? Jakie będzie ostateczne imię NARODU WYBRANEGO? Czy będzie, w ogóle, jakiś „naród wybrany”, skoro BŁOGOSŁAWIONE w Abrahamie mają być wszystkie narody ziemi? Czy będzie potrzebne takie wyróżnienie dla jakiegoś narodu, skoro Bóg Sam stworzy sobie „ kapłanów i lewitów” powołanych spośród wszystkich narodów – Izajasza 66: 21?
Wiemy, że zmartwychwstanie „cały dom IZRAELSKI” - Ezechiela 37: 11, ale czy tam będą zachowane wszystkie plemiona IZRAELA? A obecnie, kto jest w stanie udokumentować swój rodowód poza, być może, plemieniem Judy?
Dokąd, w takim razie, zmierza obecny, żydowski Izrael i jaki jest sens wszystkich proroctw, dotyczących generalnej odbudowy IZRAELA WYBRANEGO?
Jakie będzie imię całego potomstwa Abrahama, WYBRANEGO DLA NOWEJ ZIEMI, na której każdy będzie miał NOWE IMIĘ?
Faryzeusze oburzyli się na Jezusa – Ewangelia Łukasza 15: 1, a syn pierworodny na ojca, który uczcił odnalezienie się, syna zaginionego – Ewangelia Łukasza 15: 28. Co mu powiedział ojciec?
CZY PRZYJĘCIE WSZYSTKICH, TO ODRZUCENIE KOGOKOLWIEK?

thank you for taking the time

thank you for taking the time that will put this information together. Carry on the good work. =-=