16. „Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom”

„Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby” (Sof. 3:19, BW*).

„Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię” (Jerem. 30:11a, BW* por. Jerem. 46:28).

W ostatecznym rozrachunku zostaną ukarane państwa, które pomnożyły cierpienia Izraela, a sytuacja wręcz odwróci się:

Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana, i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję” (5 Moj. 30:7-8, BW*).

O jakich przekleństwach tu mowa? O tych wszystkich które stały się wcześniej udziałem Izraelitów, jako zapowiedziana kara za złamanie Przymierza (5 Mojż. 28:15-69, 3 Mojż. 26:14-43).

„Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. I pozna każdy człowiek, że Ja, Pan, Mocarz Jakubowy, jestem twoim Zbawcą i Odkupicielem” (Izaj. 49:26, BW).

Niektórym może się wydawać, że są to przenośnie, albo jakaś symbolika. Jednak, tak jak historia pokazała, że wszystkie te przekleństwa, które Bóg zapowiadał Izraelowi za odstąpienie od Przymierza, spełniły się na nim dosłownie, tak można się spodziewać, że i w przypadku powyższych zapowiedzi Bóg nie żartuje.  

„W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zach. 12:9-10, BW).

„Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich: obalę rydwany i jeźdźców, tak że padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego” (Agg. 2:22, BW).

„I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu” (Izaj. 33:12-14, BW).

Opisany w 14 rozdziale Księgi Zachariasza ostateczny rozrachunek Boga z przeciwnymi Izraelowi państwami w dolinie Jozafata (Jehoszafata), nie będzie bynajmniej oznaczał końca świata, będzie to jednak punkt zwrotny w dziejach ludzkości, o czym szerzej w kolejnych rozdziałach.

„I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię” (Zach. 14:9, BW).

„A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości. I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu” (Zach. 14:12-17, BW).

Żeby zrozumieć, dlaczego Bóg zapowiada takie srogie kary dla tych narodów, wystarczy przeanalizować smutną historię narodu żydowskiego. Odwieczne prześladowania, bezlitosne pogromy, z punktem kulminacyjnym w postaci Holokaustu, a obecnie plany unicestwienia Izraela – to wierzchołek góry lodowej. Pod nią kryją się głęboko zakorzenione przez wrogów Izraela uprzedzenia do tego narodu – antysemityzm w różnych formach. 

Słuszność gniewu Bożego wobec przeciwników i prze-śladowców Izraela można odnaleźć w słowach Zachariasza, które także odsłaniają specyficzną rolę Mesjasza:

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,  litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.  (Łuk. 1:68-75, BW*)

Zastanówmy się jednak nad następującą kwestią:

Czy Wszechmocny zamierza karać całe narody, nie mając względu na pojedyncze osoby? Przecież one, wcale nie muszą zgadzać się z polityką swojego państwa, które na przykład propaguje antysemityzm, lub jest uczestnikiem koalicji przeciwnej Izraelowi, bądź w inny sposób ‘przysłużyło’ się tępieniu Żydów. 

Bóg kieruje do nich takie słowa:

„Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.” (Sof. 2:3, BW)

Więcej na ten temat w kolejnym rozdziale.

--------------------------

* wytłuszczenia w tekstach biblijnych - autor opracowania

Copyright 2008-2021 - kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autora zabronione. Zapytania o zgodę na wykorzystanie materiału proszę kierować do działu: mesjasz.info@pm.me