Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. (BW) 

1 List do Koryntian 4 20