Reply to comment

Skąd pochodzi Chrystus?

Ew. Jana 17, 5: "A teraz Ty mnie uwielbij Ojcze u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał."
Kolosan 1, 15: "On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia."
Ew. Jana 3, 13: "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy."
Ew. Jana 3, 18: "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."
Ew. Jana 5, 27: "I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym."
Wszystkie, przytoczone wersety mówią o Jezusie Chrystusie, Synu Człowieczym Boga, który złożył swe życie w ofierze za grzechy świata.
PIERWORODNYM, JEDNORODZONYM Synem CZŁOWIECZYM, otoczonym CHWAŁĄ SAMEGO Boga, przed zaistnieniem świata, był TYLKO TEN człowiek, którego Bóg ukształtował z prochu ziemi i ożywił tchnąc w niego BEZPOŚREDNIO SWEGO DUCHA; człowiek ten stał się ADAMEM i UMARŁ z chwilą złamania BEZWARUNKOWEGO zakazu spożycia owocu z drzewa POZNANIA dobra i zła – Księga Rodzaju 2, 17.
Czy TEN Syn Człowieczy, ADAM, jest TYM JEDYNYM Synem Człowieczym, który do nieba WSTĄPIŁ, aby z niego ZSTĄPIĆ?
Czy TEMU Synowi Człowieczemu, ADAMOWI, JEST DANA władza sądzenia DLATEGO, że JEST Synem Człowieczym?
KIM jest Jezus Chrystus? Czy mamy prawo to wiedzieć (Ew. Jana 7, 27: "Ale o nim wiemy, skąd pochodzi: gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi.")?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.