Zbawienie

Ewangelia Jana 3:5-6

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

 
Księga: 
Ewangelia Jana
Rozdział: 
3
Werset: 
5-6
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

1 List Piotra 1:3-5

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, (4) ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. (BW)

 

Księga: 
1 List Piotra
Rozdział: 
1
Werset: 
3-5
Your rating: Brak Ocena: 4.7 (3 votes)

Księga Izajasza 61:10

Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
61
Werset: 
10
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

List do Hebrajczyków 12:14

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana (BW)

Księga: 
List do Hebrajczyków
Rozdział: 
12
Werset: 
14
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)

Księga Izajasza 33:22

Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
33
Werset: 
22
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Księga Izajasza 25:8-9

Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia! (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
25
Werset: 
8-9
Your rating: Brak Ocena: 4 (2 votes)

Księga Izajasza 12:2-3

Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
12
Werset: 
2-3
Your rating: Brak Ocena: 1.5 (2 votes)

Jeszua - Jezus

Jeszua (ישוע) (ang. Yeshua) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w języku hebrajskim. 

Takie właśnie imię kazał nadać Mu sam Bóg, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 1:20, 21:

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (BW)

Istotnie, hebrajskie JESZUA oznacza dosłownie: ZBAWIENIE – właśnie o tym mówił anioł. 

Pełna wersja tego imienia to Jehoszua – czyli: JHWH (יהוה) zbawia.

Zatem imię ישוע - Jeszua ma określone znaczenie tylko w języku hebrajskim. Przetłumaczone z języka greckiego imię: Jezus nie ma żadnego specyficznego znaczenia, jest tylko zbiorem głosek.

Wypowiadając słowo: Jeszua – mówimy: ZBAWIENIE!

W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” 

Dla podkreślenia, jakie znaczenie ma imię naszego Zbawiciela, można posłużyć się następującym przykładem:

Ktoś daje ci hasło, będące kluczem dostępu. Podanie tego hasła przetłumaczonego na inny język – nie zadziała, będzie to hasło nieprawidłowe. Tylko podanie oryginalnego hasła otwiera drzwi. Tak też jest w przypadku imienia naszego Zbawiciela, tym bardziej, że to imię ma wówczas konkretne znaczenie. 

O tym, jak dużą uwagę Bóg przykłada do imion świadczy fakt, iż zmienił On imię Abrama na Abraham, natomiast imię Jakuba na Izrael. Czytaj dalej